Algemene voorwaarden B2B - versie 14052018

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 2 - Toepasselijkheid
 • Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst
 • Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst
 • Artikel 5 - Opschorting en beëindiging van de overeenkomst
 • Artikel 6 - Overmacht
 • Artikel 7 - Prijs
 • Artikel 8 - Betaling
 • Artikel 9 - Verplichtingen Afnemer
 • Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 11 - Garanties, onderzoek en verjaringstermijn
 • Artikel 12 - Reclames
 • Artikel 13 - Regresrecht
 • Artikel 14 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 15 - Software & dataopslag
 • Artikel 16 - Risico-overgang
 • Artikel 17 - Vrijwaring
 • Artikel 18 - Privacy
 • Artikel 19 - Geschillen en toepasselijk recht
 • Artikel 20 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van 123media.nl

Ondernemer: Shopping Frenzy B.V.
Handelsnamen: 123media.nl
Vestigings- & bezoekadres: Meander 601, 6825 ME Arnhem
KvK-nummer: 64780767
Btw-identificatienummer: NL855838693B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van goederen en/of diensten door 123media.nl aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van beroep of bedrijf (Afnemer). Ten aanzien van consumenten gelden afzonderlijke algemene voorwaarden.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Ingeval van nietige of vernietigde bepalingen zullen partijen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen waarbij de strekking van de overeenkomst behouden blijft.
 6. Indien 123media.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat zij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van 123media.nl zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbieding of offerte door de Afnemer en door acceptatie daarvan door 123media.nl. Acceptatie is vormvrij en mag onder andere blijken uit het feit dat 123media.nl is aangevangen met de uitvoering van de overeenkomst zoals bijvoorbeeld de verzending van een besteld product.
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is 123media.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 123media.nl anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht 123media.nl niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Elke Overeenkomst komt tot stand onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de Afnemer genoegzaam is gebleken en/of is gewaarborgd. Desverlangd dient de Afnemer aan 123media.nl genoegzame zekerheid te verschaffen.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien sprake is van een duurovereenkomst wordt deze in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien voor de voltooiing van de overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer 123media.nl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 123media.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Als plaats van levering geldt in alle gevallen -behoudens andersluidende schriftelijke regeling- het feitelijke of de door Afnemer bij bestelling opgegeven adres c.q. het adres van diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
 4. De Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van 123media.nl. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 5. 123media.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de aldus uitgevoerde gedeelten afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 - Opschorting en beëindiging van de overeenkomst

 1. 123media.nl is bevoegd, ter harer keuze, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de Afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst 123media.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, welke voor rekening komt van de Afnemer, niet langer van 123media.nl kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  5. er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6 van deze algemene voorwaarden of zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst door 123media.nlonmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 123media.nl kan worden gevergd.
 2. Ingeval van ontbinding of opschorting door 123media.nl uit hoofde van lid 1 van dit artikel, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor de Afnemer. Eventuele vorderingen die uit hoofde van ontbinding voorvloeien voor 123media.nl op de Afnemer, zijn onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien beëindiging of opschorting door 123media.nl het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Afnemer, is 123media.nl gerechtigd de volledige schade die daar het gevolg van is op de Afnemer te verhalen.

Artikel 6 - Overmacht

 1. Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van 123media.nl welke van dien aard zijn dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van hem kan worden verlangd, gelden als overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan:
  1. De omstandigheid dat 123media.nl een prestatie (waaronder een prestatie van Afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
  2. Stakingen binnen 123media.nl of van derden;
  3. Storingen in het internetverkeer;
  4. Overheidsmaatregelen die 123media.nl verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  5. Rellen, oproer, oorlog;
  6. Extreme weersomstandigheden;
  7. Brand;
 2. In geval van tijdelijke overmacht heeft 123media.nl het recht naar keuze de levering gedurende die tijd op te schorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Indien deze periode langer dan 2 maanden voortduurt, verkrijgt de Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

Artikel 7 - Prijs

 1. Alle door 123media.nl gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door 123media.nl aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege , verzend-, porto- en verpakkingskosten en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf- en/of administratiekosten.
 3. Indien 123media.nl met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is 123media.nl niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, productiekosten, valutawisselkoersen et cetera, of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 8 - Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling online te geschieden middels een transactie gefaciliteerd door Paymentserviceprovider Mollie.
 2. 123media.nl is te allen tijde gerechtigd van Afnemer zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand met een minimum van € 50,-, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. 123media.nl heeft het recht de door de Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. 123media.nl kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 123media.nl kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 123media.nl verschuldigde.
 7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de Afnemer in verzuim is terzake de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. Deze buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,-. Indien 123media.nl echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald.
 9. Het doen van betalingen van Afnemer aan 123media.nl op elektronische wijze, waaronder via het internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de Afnemer. 123media.nl is niet aansprakelijk voor schade van Afnemer verband houdend met - of het resultaat zijnde van - betalingen op elektronische wijze, via het internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard gegevens door Afnemer aan 123media.nl via het internet of anderszins is voor eigen risico van Afnemer.

Artikel 9 - Verplichtingen Afnemer

 1. Afnemer verplicht zich 123media.nl in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
 2. Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
  1. aan 123media.nl de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
  2. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;
  3. de afnemer alle rechten bezit op door haar gebruikte digitale content;

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door 123media.nl in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van 123media.nl totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met 123media.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door 123media.nl geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de zaken die hij van 123media.nl heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
 4. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 123media.nl veilig te stellen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om 123media.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan 123media.nl ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is 123media.nl gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens 123media.nl bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 7. Voor het geval 123media.nl zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan 123media.nl en door 123media.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 123media.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 11 - Garanties, onderzoek en verjaringstermijn

 1. De door 123media.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.

  Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. 123media.nl kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel verstrekte garantie is niet van toepassing op producten geproduceerd door derden, dan is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt (fabrieksgarantie), tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Op refurbished producten en producten waar vooraf overeengekomen wordt met de Afnemer dat deze niet meer in nieuwstaat zijn, geldt een garantietermijn van 3 maanden.
 4. Indien een product binnen de garantietermijn niet of niet meer behoorlijk functioneert, dient de Afnemer dit zo spoedig als mogelijk schriftelijk te melden aan 123media.nl. Voor retournering van het product zelf dient de Afnemer de retourneerinstructies van 123media.nl af te wachten.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 123media.nl, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar 123media.nl geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 6. Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der producten normaal en oordeelkundig gebruik, zal door 123media.nl op schriftelijk verzoek van de Afnemer binnen de garantieperiode ofwel kosteloos worden hersteld, ofwel vervangen met een gelijkwaardig product, zulks ter keuze van 123media.nl.
 7. Onder dezelfde voorwaarden verleent 123media.nl een garantie van drie maanden op verrichte herstelwerkzaamheden. In dit geval zijn de transportkosten voor rekening van 123media.nl; de Afnemer dient nochtans zorgvuldig de verzendingsvoorschriften na te leven.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor voor 123media.nl zijn ontstaan (daaronder begrepen de onderzoekskosten) integraal voor rekening van de Afnemer.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzenden voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens 123media.nl en de door 123media.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 12 - Reclames

 1. De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan 123media.nl te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan 123media.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat 123media.nl in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient 123media.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Schade aan de verpakking en/of omdoos van het product die op het moment van fysieke aflevering zichtbaar is, dient op de vrachtbrief, pakbon of scanterminal van de pakketdienst/vervoerder aangegeven te worden. Indien van een gebrek geen dergelijke melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 5. Gereclameerde zaken mogen alleen aan 123media.nl worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 123media.nl. Retourzendingen dienen te zijn voorzien van de originele verpakking en de Afnemer dient nochtans zorgvuldig de verzendingsvoorschriften na te leven. 123media.nl behoudt zich het recht voor te verlangen dat bedoelde zaken naar een door haar opgegeven adres worden gezonden.
 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal 123media.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van 123media.nl, vervangen, (laten) herstellen of compenseren door het verlenen van een prijskorting. Indien 123media.nl kiest voor vervanging is de Afnemer gehouden om de te vervangen zaak aan 123media.nl te retourneren en – voorzover de eigendom reeds was overgegaan op de Afnemer – in eigendom overdragen aan 123media.nl, tenzij 123media.nl anders aangeeft.
 7. Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.
 8. De Afnemer kan geen aanspraak maken op toepassing van de wettelijke bepalingen omtrent overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten de verkoopruimte.

Artikel 13 - Regresrecht

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, heeft de Afnemer te gelden als eindgebruiker en zal hij afgenomen producten niet weder verkopen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. Ingeval van wederverkoop door de Afnemer zullen schadeclaims van de Afnemer uit hoofde van artikel 7:25 BW slechts in behandeling worden genomen;
  1. indien de Afnemer de feiten waarop de afwijking van het product betrekking heeft niet kende of behoorde te kennen;
  2. voor zover door de afnemer aannemelijk wordt gemaakt dat de afwijking haar oorzaak niet heeft gevonden in een omstandigheid die is voorgevallen nadat het product aan de Afnemer werd afgeleverd;
  3. nadat de Afnemer het product, het ingevulde RMA formulier van 123media.nl, het aankoopbewijs en het leveringsbewijs heeft overgedragen aan 123media.nl;
  4. nadat de Afnemer een schriftelijke verklaring van de eindgebruiker over legt waarin hij zijn rechten uit hoofde van productenaansprakelijkheid overdraagt aan de Afnemer, alsmede een verklaring van de Afnemer waarin hij bedoelde rechten overdraagt aan 123media.nl.
 3. 123media.nl vergoedt geen onderzoeks-, handling- of andere kosten (waaronder mede begrepen een vergoeding voor het opzoeken/verzamelen van gegevens en documenten zoals inkoopfactuur/aankoop bon, opslagkosten en vernietigingskosten) die Afnemer heeft gemaakt om een schadeclaim te administreren, door te verwijzen of af te handelen. Deze activiteiten worden ingeval van een doorverkopende Afnemer geacht tot de normale bedrijfsvoering van de Afnemer te behoren.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. Indien 123media.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. 123media.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 123media.nl is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien 123media.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 123media.nl beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van 123media.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. 123media.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade; nimmer voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 123media.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 - Auteursrecht

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aan 123media.nl verstrekte (beeld)materialen. 123media.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door opdrachtgever verstrekte bestanden.

123media.nl wijst erop dat het niet is toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken te verveelvoudigen (anders dan voor privédoeleinden), of deze te bewerken. Indien 123media.nl vaststelt dat het aangeboden materiaal door de opdrachtgever niet voldoet aan de toepasselijke regelgevingen (bv. Wetboek van Strafrecht of de Auteurswet), zal 123media.nl hiervan aangifte doen bij de politie. In voorgenoemd geval zullen de betrokken bestanden / gegevens niet worden vernietigd.

Artikel 16 - Risico-overgang

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop zaken aan de Afnemer in de macht van de Afnemer worden gebracht.

Artikel 17 - Vrijwaring

 1. De Afnemer vrijwaart 123media.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan 123media.nl is toe te rekenen.
 2. Indien 123media.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden 123media.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 123media.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van 123media.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 18 - Privacy

 1. 123media.nl behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Alle door Afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door 123media.nl gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van 123media.nl noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.

Artikel 19 - Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 123media.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland, met dien verstande dat 123media.nl gerechtigd is het geschil voor te leggen aan een rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil kenbaar moeten maken.